Les photos des 50 ans du Dojo-Asahi (24/09/2016)


IMG_2172.JPG
IMG_2180.JPG
IMG_2183.JPG
IMG_2187.JPG
IMG_2189.JPG
IMG_2195.JPG
IMG_2200.JPG
IMG_2206.JPG
IMG_2208.JPG
IMG_2209.JPG
IMG_2210.JPG
IMG_2211.JPG
IMG_2213.JPG
IMG_2214.JPG
IMG_2223.JPG
IMG_2226.JPG
IMG_2227.JPG
IMG_2232.JPG
IMG_2234.JPG
IMG_2247.JPG
IMG_2249.JPG
IMG_2255.JPG
IMG_2263.JPG
IMG_2264.JPG
IMG_2274.JPG
IMG_2282.JPG
IMG_2283.JPG
IMG_2296.JPG
IMG_2320.JPG
IMG_2329.JPG
IMG_2348.JPG
IMG_2354.JPG